Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1.     

Algemeen
1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Puur-Dameskleding.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.
1.3  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Puur-Dameskleding.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Puur-Dameskleding.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.6  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2.     Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1  Alle aanbiedingen van Puur-Dameskleding.nl zijn vrijblijvend en Puur-Dameskleding.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Puur-Dameskleding.nl. Puur-Dameskleding.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt u Puur-Dameskleding.nl dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.     Prijzen
3.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten. 4.     

Betaling
4.1  Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4.2  Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.
4.3  U kunt op de volgende manieren betalen: via iDEAL, Creditcard of vooruitbetaling.
4.4  De betaling dient volledig binnen zeven (7) werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert Puur-Dameskleding.nl de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Puur-Dameskleding.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5  Betaling dient te geschieden zonder korting.
4.6  Puur-Dameskleding.nl verzendt een bevestiging per e-mail zodra uw betaling binnen is.

5.     Levering
5.1  Levering door Puur-Dameskleding.nl vindt plaats binnen zes (6) werkdagen na bestelling, tenzij door Puur-Dameskleding.nl anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Puur-Dameskleding.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5.2  Alle leveringen / artikelen worden aangeboden aan postNL. Deze bezorgen normaliter binnen 2 werkdagen, mits het afleveradres binnen Nederland ligt.
5.3  Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

6.     Eigendomsvoorbehoud
6.1  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Puur-Dameskleding.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

7.     Reclames en aansprakelijkheid
7.1  U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd aan Puur-Dameskleding.nl te melden.
7.2  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Puur-Dameskleding.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Puur-Dameskleding.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. U dient hiervan vooraf middels een schriftelijk bericht (e-mail) ons op de hoogte te stellen.
7.4  U bent verantwoordelijk voor de waardevermindering van het artikel door gebruik van het artikel dat verder gaat dan nodig is om de aard en kenmerken van het artikel te beoordelen door: - het artikel is ontdaan van de merk- en/of prijslabels - het artikel is gewassen en/of gedragen. - u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd. - het artikel is beschadigd. - de eventuele verpakking van het product beschadigd is. Door Puur-Dameskleding.nl betreffende eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de ontbinding terugbetaald. De verzendkosten van terugzending van het artikel komen voor uw rekening. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u gebruikt heeft, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kostenloos.

8.     Garantie
8.1   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

9.     Bestellingen/communicatie
9.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Puur-Dameskleding.nl, dan wel tussen Puur-Dameskleding.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Puur-Dameskleding.nl, is Puur-Dameskleding.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Puur-Dameskleding.nl.

10.  Overmacht
10.1 Puur-Dameskleding.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Puur-Dameskleding.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Puur-Dameskleding.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

11.  Diversen
11.1 Indien u aan Puur-Dameskleding.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Puur-Dameskleding.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Puur-Dameskleding.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2  Wanneer door Puur-Dameskleding.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Puur-Dameskleding.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Puur-Dameskleding.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Puur-Dameskleding.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 11.4  Puur-Dameskleding.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.   Bescherming van persoonsgegevens
12.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Puur-Dameskleding.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.
12.2 Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Puur-Dameskleding.nl (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) mee te delen aan Puur-Dameskleding.nl via webshop@Puur-Dameskleding.nl. Daarnaast kunt u zich afmelden in de nieuwsbrief die u hebt ontvangen.
13.   Identiteit van de ondernemer
13.1 Puur Dameskleding
Kerksingel 24 2652 KN, Berkel en Rodenrijs
E-mailadres: webshop@puur-dameskleding.nl
KvK-nummer: 27.288.262
Btw-identificatienummer: 815762549B01

Het auteursrecht van de website Puur-Dameskleding.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan Puur-Dameskleding.nl. Niets van deze website mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd of gebruikt door derden zonder toestemming van Puur-Dameskleding.nl.